občanské sdružení
Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Nádražní 838
464 01 Frýdlant v Čechách
IČ: 26673789
e-mail: spolek.fod@seznam.cz
www.hermanicka.wz.cz

O spolku FOD

Spolek Frýdlantské okresní dráhy je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Byl založen 10. září 2004 a jeho cílem je zachování památek a renovace bývalé úzkorozchodné železnice Frýdlant v Čechách – Heřmanice.

Činnost

  je možno shrnout do několika bodů:
 • propagace úzkorozchodné trati Frýdlant v Čechách – Heřmanice;
 • sbírkotvorná činnost zaměřená nejen na předměty nejen této, ale i jiných železnic, včetně železničních vozidel a nemovitostí, jejich renovace do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu;
 • pořádání různých akcí, zejména tématických výstav exponátů ze sbírek vlastních i zapůjčených;
 • publikační činnost ve smyslu předchozích bodů;
 • provozování dráhy a drážní dopravy s muzejním a turistickým provozem.

Členové Spolku FODČlenové Spolku vlastní úzkorozchodná historická vozidla (motorovou lokomotivu T 36.002, služební/poštovní vozy D/ú 600, DF/ú 651 aj.), ale i ta normálněrozchodná (T 211.1611, vůz Ztrc).
Zabýváme se historií železniční dopravy na Frýdlantsku, sbíráme fotografie a předměty z různých období provozu zdejších drah, pořádáme spolkové poznávací výlety, výstavy fotografií a spolupracujeme s obdobnými sdruženími nejen u nás, ale i v Německu a na Slovensku.

Naši činnost můžete podpořit dary i finančními příspěvky na účet č. 211510617/0300.

Více informací získáte na adrese Spolku (e-mailové i poštovní).

Organizace

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, statutárním orgánem je výbor.

  Dne 26. února 2022 byli do výboru zvoleni:
 • předseda: Ondřej Šimůnek
 • místopředseda: Miroslav Zrzavý
 • pokladník: Tereza Přibová
 • sekretář: Jan Purm
 • zapisovatel: Miroslav Burgr

Členskou základnu Spolku tvoří krom členů řádných i čestní, kterým členství udělil za mimořádné zásluhy nejvyšší orgán Spolku – členská schůze.

.

© 2022 spolek Frýdlantské okresní dráhy